Leaders

Jie Zhang
Honorary Dean
Xuemin Xu
Vice President for Education of SJTU, Dean
Mei Hong
Secretary of General Party Branch Committee
Junliang Zhang
Executive Deputy Dean
Weiliang Xia
Deputy Dean
Feng Chen
Adjunct Deputy Dean, Program Director in Life Science
Xiaoling Wu
Deputy Secretary of General Party Branch Committee

Counselor to Dean

Weike Wang
Xi Ye

Program Directors

Weike Wang
Counselor to Dean, Program Director in Mathematics
Hang Zheng
Program Director in Physics
Feng Chen
Program Director in Life Science
Yong Yu
Program Director in Computer Science
Huai Sun
Program Director in Chemistry
Xiaokui Guo
Program Director in Biomedical Sciences
Hongbin Shen
Program Director in Engineering

Zhiyuan Innovative Research Center (ZIRC)

Zhifeng Shao
Executive Deputy Director

General Education Academic Committee of Zhiyuan College

Zengjian Guan
Director of General Education Academic Committee of Zhiyuan College

Office of General Party Affairs & Administration

Ling Gu
Director, General Party Affairs & Administration
Yueqing Shen
Publicity & Alumini Coordinator
Lian Zhou
Assistant Director of ZIRC
Yintong Sun
Administrative Assistant
Kai Wang
IT Specialist
Min Li
Administrative Assistant of ZIRC
Yao Wang
Administrative Assistant
Zhequn Huang
Technical Director of Energy Material Platform of ZIRC

Office of General Students Affairs

Haiyan Wu
Director
Yan Wang
Deputy Director
Qin Luo
Course Coordinator
Xiaolu Zhang
Undergraduate Advisor
Shenyuan Chen
Undergraduate Advisor
Jingjing Wang
Course Coordinator
Xin He
Course Coordinator
Yuanyuan Zhang
Course Coordinator
Naijia Yao
Course Coordinator
Lei Wang
Course Coordinator
Shijie Li
Course Coordinator

Office of Cooperation and Exchange

Bing Li
Director
Wenfang Fan
Coordinator
Yijie Lin
Coordinator
Wunaji Zhao
Coordinator
Judith Hopcroft
Translator & Article Inspector
(part-time)